Forgotten your username or password?

Skip available courses

Available courses

 • ZADANIE 2 Środki trwałe

  W spółce Y salda wybranych kont na 1.03.0X są następujące (w zł):

   

  „Środki trwałe”                                                                                                                                             248 000 zł

  „Umorzenie środków trwałych”                                                                                                                 96 000 zł

  „Wartości niematerialne i prawne”                                                                                                   120 000 zł

  „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”                                                                       40 000 zł

  „Inwestycje długoterminowe”                                                                                                                 82 000 zł

  „Kasa”                                                                                                                                                           3 500 zł

   

  Operacje gospodarcze w marcu :

  1) Zakupiono za gotówkę i przyjęto do eksploatacji środek trwały (Fa VAT):

  a) wartość środka                                                                                                                  2 100 zł

  b) VAT 22%                                                                                                                               462 zł

    c) wartość brutto                                                                                                                 2 562 zł

    2)PK – zamortyzowano środek trwały z op. 1 poprzez jednorazowy odpis                             …………..

    3)PK – otrzymano w formie aportu projekt wynalazczy                                                         11 000 zł

    4)PT – w ramach darowizny otrzymano maszynę:

                a)wartość początkowa                                                                                                                  2 400zł

                b)dotychczasowe umorzenie                                                                                                    800 zł

                c)Vat 22% (22% x 1600)                                                                                                                 ……………

                d)wartość do zaksięgowania (1600 + 352)                                                                       …………...

    5)przyjęta w op. 4 maszyna będzie eksploatowana przez 2 lata (ekspertyza ) – należy

    ustalić i zaksięgować amortyzację za bieżący okres sprawozdawczy                              ……………

    6)Fa – odsprzedano zbędną maszynę:

                a)wartość transakcyjna netto                                                                                                   3 000 zł

                b)VAT należny 22%                                                                                                                 ……………

                c)wartość brutto                                                                                                                 ……………..

    7) PT – wyksięgowanie ze stanu sprzedanej w op.6 maszyny:

                a)wartość początkowa                                                                                                                 42 000 zł

                b)dotychczasowe umorzenie                                                                                                    40 000 zł

                c)wartość bieżąca                                                                                                                 2 000 zł

    8)LT – zlikwidowano środek trwały zniszczony na skutek pożaru:

                a)wartość początkowo                                                                                                                  10 000 zł

                b)dotychczasowe umorzenie                                                                                                    6 000 zł

                c)wartość bieżąca                                                                                                                  4 000 zł

                d)otrzymane z PZU odszkodowanie (Wb)                                                                       3 000 zł

    9)PT – szkole przekazano nieodpłatnie komputer:

                a)wartość początkowa                                                                                                                 7 000 zł

                b)dotychczasowe umorzenie                                                                                                    3 000 zł

                c)VAT należny od darowizny                                                                                                   …………

    10)LT – z przyczyn gospodarczych zlikwidowano środek trwały :

                a)wartość początkowa                                                                                                                  7 000 zł

                b)dotychczasowe umorzenie                                                                                                    6 000 zł
                c)koszty likwidacji według Fa                                                                                                    150 zł

                d)VAT naliczony w powyższej Fa 22%                                                                                     ………….

                e)użyteczne odpadki przyjęto do magazynu                                                                        60 zł

                f)likwidację zakończono                                                                                                    ………….

    11) Fa za zakupiono i wdrożono do eksploatacji oprogramowanie komputera :

                a)wartość netto zakupu                                                                                                    1 100 zł

                b)VAT 22%                                                                                                                               …………

                c)wartość brutto                                                                                                                 …………..

   

  Otwórz konta i zaksięguj wynikające z treści operacje gospodarcze.

   

 • ZADANIE 1 Środki trwałe

  W spółce X salda wybranych kont na 1.03.0X są następujące (w zł):

   

  „Środki trwałe”                                                                                                                                             650 000 zł

  „Umorzenie środków trwałych”                                                                                                                 130 000 zł

  „Wartości niematerialne i prawne”                                                                                                   80 000 zł

  „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”                                                                       25 000 zł

  „Inwestycje długoterminowe”                                                                                                                 52 000 zł

  „Kasa”                                                                                                                                                           4 500 zł

   

  Operacje gospodarcze w marcu :

    1)Fa – odsprzedano zbędną maszynę:

                a)wartość transakcyjna netto                                                                                                   4 000 zł

                b)VAT należny 22%                                                                                                                 ……………

                c)wartość brutto                                                                                                                 ……………..

    2) PT – wyksięgowanie ze stanu sprzedanej w op.1 maszyny:

                a)wartość początkowa                                                                                                                 26 000 zł

                b)dotychczasowe umorzenie                                                                                                    23 000 zł

                c)wartość bieżąca                                                                                                                 3 000 zł

    3)LT – z przyczyn gospodarczych zlikwidowano środek trwały :

                a)wartość początkowa                                                                                                                  9 000 zł

                b)dotychczasowe umorzenie                                                                                                    6 500 zł
                c)koszty likwidacji według Fa                                                                                                    250 zł

                d)VAT naliczony w powyższej Fa 22%                                                                                     ………….

                e)użyteczne odpadki przyjęto do magazynu                                                                        60 zł

                f)likwidację zakończono                                                                                                    ………….

    4)PT – szkole przekazano nieodpłatnie komputer:

                a)wartość początkowa                                                                                                                 4 000 zł

                b)dotychczasowe umorzenie                                                                                                    1 000 zł

                c)VAT należny od darowizny                                                                                                   ……              

  5)Zakupiono za gotówkę i przyjęto do eksploatacji środek trwały (Fa VAT):

  a) wartość środka                                                                                                                  2 400 zł

  b) VAT 22%                                                                                                                               528 zł

    c) wartość brutto                                                                                                                 2 928 zł

    6)PK – zamortyzowano środek trwały z op. 5 poprzez jednorazowy odpis                             …………..

    7)PT – w ramach darowizny otrzymano maszynę:

  a)wartość początkowa                                                                                                                  1 800zł

                b)dotychczasowe umorzenie                                                                                                    600 zł

                c)Vat 22% (22% x 1600)                                                                                                                 ……………

                d)wartość do zaksięgowania (1600 + 352)                                                                       …………..

    8)przyjęta w op. 7 maszyna będzie eksploatowana przez 2 lata (ekspertyza ) – należy

    ustalić i zaksięgować amortyzację za bieżący okres sprawozdawczy                              ……………

    9)LT – zlikwidowano środek trwały zniszczony na skutek pożaru:

                a)wartość początkowo                                                                                                                  8 000 zł

                b)dotychczasowe umorzenie                                                                                                    3 000 zł

                c)wartość bieżąca                                                                                                                  5 000 zł

                d)otrzymane z PZU odszkodowanie (Wb)                                                                       4 000 zł

    10)PK – otrzymano w formie aportu projekt wynalazczy                                                          7 000 zł

    11) Fa za zakupiono i wdrożono do eksploatacji oprogramowanie komputera :

  a)wartość netto zakupu                                                                                                    2 300 zł

                b)VAT 22%                                                                                                                               …………

                c)wartość brutto                                                                                                                 …………..

   

  Otwórz konta i zaksięguj wynikające z treści operacje gospodarcze.

   

 • Stany początkowe wybranych kont w spółce ILO były następujące:

  „Rachunek bieżący ”                                                                                                                               80 000zł

  „Rozrachunki z odbiorcami”                                                                                                                 1500zł

  „Kasa” (pogotowie kasowe)                                                                                                                 1 000zł

  „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”                                                                                                  50 000zł

   

  Operacje gospodarcze:

  1)pracownikami J. Kowalskiemu wypłacono zaliczkę na koszty podróży służbowej                100zł

  2)podjęto z banku czekiem gotówkowym                                                                                     50 000zł

  3)wypłacono pracownikom wynagrodzenia netto                                                                       50 000zł

  4)pracownik J. kowalski rozlicza się z pobranej (op. 1) zaliczki

                a)koszt podróży służbowej                                                                                                    95zł

                b)pozostałą kwotę pracownik zwraca                                                                                     …………..

  5)odbiorca wpłacił należność gotówką                                                                                                   1500zł

  6)zapłacono gotówka za wstawienie szyby                                                                                      68zł

  7)do kasy firmy wpłynął utarg ze sprzedaży towarów                                                                       1800zł

  8)wypłacono zaliczkę dla R. Wojny na podróż służbową                                                                       40zł

  9)ujawniono niedobór gotówki w kasie                                                                                                   25zł

  10)rozliczono niedobór kasowy:

                a)uznano za niezawiniony niedobór w wysokości                                                         10zł

                b)resztę niedoboru obciążono kasjera                                                                                    ………….

  11)przekazano do banku nadwyżkę gotówki ponad pogotowie kasowe                                          ………….

  Otwórz konta stanami początkowymi .

  Określ dokumenty będące podstawą ewidencji poszczególnych operacji gospodarczych

  Zaksięguj podane operacje gospodarcze

   

   

 • Zadanie.

  W spółce z o.o. MAGNUM salda wybranych kont przedstawiały się następująco:

  Kasa - 1000, Rachunek bieżący – 5000, Kredyty bankowe – 4000, Rozrachunki z dostawcami – 300, Rozrachunki z odbiorcami – 25, Inne środki pieniężne – 800, Inne rozrachunki publiczno-prawne – 260, Środki pieniężne w drodze – 500.

   

  Zaksięguj poniższe operacje gospodarcze:

   

  1. (Wb), wpłynęły środki znajdujące się uprzednio w drodze                                          500

  2. Zgodnie z wyciągiem bankowym:

  a.) spłacono zobowiązania wobec budżetu                                                                                    160

  b.) przekazano należne składki ZUS                                                                                                  100

  c.) zrealizowano czeki obce                                                                                                                180

  d. ) odbiorcy przekazali należności za sprzedane produkty                                                        25

  e.) otwarto akredytywy dla dostawców                                                                                    300

   

  3. zaciągnięto pożyczkę w kwocie 6000 zł

  a.) przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy                                                        5900              

  b.) odsetki od otrzymanej pożyczki                                                                                                  …….

   

  4. Otrzymano fakturę za wykonane roboty remontowe dachu hali                                           80

   

  5. (Wb.) Zapłacono za obligacje skarbu państwa o terminie wykupu do jednego roku              170

   

  6. Zakupiono za gotówkę blankiety weksli z opłatą skarbową                                          10

   

  7. Przyjęto od kontrahenta „A” weksel na pokrycie należności

  a) suma weksla                                                                                                                              120

  b.) dyskonto                                                                                                                                            10

   

  8. wykup weksla przez firmę „A” w terminie płatności (Wb.)                                          120

   

  9. Uzyskano krótkoterminowy kredyt bankowy środki przelano na rachunek bankowy              1300

   

  10. Zgodnie z Wb. Bank:

  a.) naliczył odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                        120

  b.) potrącił opłatę za prowadzenie konta                                                                                    60

  spłacono zobowiązania z otwartej na ten cel akredytywy                                                        300

   

  11. Sprzedano obligacje o terminie wykupu do 1 roku              

  a.) cena nabycia                                                                                                                              70

  b.) cena sprzedaży                                                                                                                              90

   

  12. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono niedobór gotówki w kasie                            40

   

  13. Niedoborem obciążono pracownika                                                                                    ….

   

  14. Wystawiono i przekazano kontrahentom weksle własne na pokrycie zobowiązań              

  a.) suma weksla (wartość nominalna weksla)                                                                      210

  b.) kwota zobowiązania                                                                                                                200

  c.) naliczone dyskonto                                                                                                                10

   

  15. Wykup weksla własnego w terminie jego płatności (Wb.)                                          210

   

  16. (Wb.) dokonano przelewu z rachunku na rachunek inwestycji giełdowych              14600

   

  17. Zakupiono na giełdzie i otrzymano

  a.) 1000 akcji „O” po 4 zł – z prowizja maklerską 200 zł                                                        ….

  b.) 2000 akcji „P” po 5 zł – z prowizją maklerską po 0,20 zł od każdej akcji              ….

   

  18. Przyjęto weksel do dyskonta w banku

  a.) wartość nominalna weksla                                                                                                  100

  b.) dyskonto potrącone przez bank                                                                                                  10

  c.0 wartość netto                                                                                                                              90

                                                                                                                                                                                         

   

 •   Istota podatku VAT

  1. Spółka cywilna „Karo” zajmuje się działalnością gastronomiczną. W okresie sprawozdawczym „Karo” zakupiła towary, od których podatek VAT wyniósł 10 230,- zł. Miesięczny raport z kasy fiskalnej zawierał m. In. Następujące elementy:

  Wartość sprzedaży

  Stawki podatku VAT

  Kwota podatku VAT

  12 000,-

  38 000,-

  23%

  8%

   

  Na podstawie powyższych danych ustal wartość VAT-u naliczonego, należnego oraz określ kwotę zobowiązania podatkowego lub należności od urzędu skarbowego z tytułu rozliczenia podatku VAT.

  VAT naliczony=………………………………………………….

  VAT należny=…………………………………………………….

  Zobowiązanie podatkowe/należność od urzędu skarbowego= VAT…………………………………………… - VAT ……………………………………….=………………………………………

   

  2. Ustal wartość netto towaru, wiedzą, że wartość brutto wynosi 580 zł, a podatek VAT 23%. Zapisz obliczenia.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  3. Wymień czynności opodatkowane podatkiem VAT:

  a. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  c. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  d. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  e. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  4. Wymień elementy, jakie powinna zawierać faktura VAT:

  a. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  c. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  d. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  e. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  f. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  g. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  h. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  5. Wartość brutto towaru wynosi 48,50 zł. Towar objęty jest 8% podatkiem VAT. Ustal cenę brutto tego towaru, jeśli towar podlegałby opodatkowaniu stawką 23%. Obliczenia zapisz.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

   

 • Zadanie - Ewidencja rozrachunków

  Salda wybranych kont w spółce OLA są następujące (w zł):

  ,,Rozrachunki z odbiorcami” Dt

  ,,Rozrachunki z dostawcami” Ct

  ,,Rachunek bieżący”

   

  W grudniu miały miejsce między innymi następujące operacje gospodarcze:

  1)Fa VAT za usługę remontową:

  a)wartość usługi                                                                                                            3000zł

  b)VAT 22%                                                                                                                          660zł

  c)wartość brutto                                                                                                           3660zł

   

  2)Fa VAT za zakupione towary, które przyjęto do magazynu w cenie

                 a)wartość towarów                                                                                                           80 000zł

                 b)VAT 22%                                                                                                          17 600zł

                 c)wartość brutto                                                                                                          97 600zł

   

  3)Wb- wpływ należności od odbiorcy K                                                                                           12 300zł

   

  4)Fa VAT za sprzedane odbiorcy C towary:                                                                                                         

  a)Wartość sprzedaży netto                                                                            100 000zł                b)VAT 22%                                                                                                                         22 000zł

                 c)wartość brutto                                                                                                                         122 000zł

   

  5)odbiorca C (op.4) wystawił weksel na pokrycie należności na sumę                                              130 000zł

   

  6)KP – odbiorca J wpłacił do kasy                                                                                                           540zł

   

  7)Nota od dostawcy N naliczająca odsetki za nieuregulowanie zobowiązania                               420zł

   

  8)Lista płac za bm.:

                 a)wynagrodzenie brutto                                                                                                                        10 000zł

                 b)podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                             1 560zł

                 c)składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana z podatku dochodowego                 669zł

                 d) składka zdrowotna potrącana z wynagrodzenia                108 zł

                 e)składka na ZUS w części pokrywanej przez pracownika                 1371 zł

                 f)potrącenia dobrowolne                                                                                                                         160zł

                 g)wynagrodzenia netto                                                                                                          ………..

                 h)zasiłki rodzinne                                                                                                                                        170zł

                 i)do wypłaty                                                                                                                         ………..

   

  9)Pk –obliczono składki na ZUS obciążające pracodawcę:

                 a)ubezpieczenia społeczne pracowników (np.18,26%)                                                             1 748zł

                 b)odpis na fundusz pracy                                                                                                                         ………..

                 c)odpis na FGŚP                                                                                                                                        ………..

   

  10)PK – naliczono podatek od nieruchomości                                                              390zł

   

  11)PK - przeksięgowano podatek VAT:

                 a)należny                                                                                                                          ………..

                 b)naliczony                                                                                                                         ………..

                 c)ustalone w deklaracji VAT - 7 zobowiązanie wobec urzędu skarbowego z tytułu

    podatku VAT                …….

   

  12)Wb –przelewy:

                 a)składek należnych ZUS                                                                                                                        ………..

                 b)zobowiązań z tytułu podatków                                                                                                         ………..

                 c)zobowiązań wobec dostawców                                                                                                         ……....

                 d)wpływ należności od odbiorcy X                                                                                           13 100zł

   

 •  INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

  1. Stwierdzony przez komisję inwetaryzacyjną niedobór towarów w magazynie, którego wartość przekracza ustaloną normę i która nie powstała na skutek zdarzeń losowych ani z winy pracownika magazynu, rozlicza się jako niedobór :

  A. Zawiniony.

  B. Nadzwyczajny.

  C. W granicach norm.

  D. Ponad normę.

  2. W Hurtowni Artykułów Papierniczych RYSIK sp. Z o.o. stwierdzono niedobór 10 tonerów w cenie 70 zł/ szt. oraz 6 ryz papieru ksero po 10 zł/ryzę. Pracownik uznał niedobór i zgodziła się na jego pokrycie. Ustal kwotę niedoboru jaką ma zapłacić pracownik wiedząc, że hurtownia stosuje marżę wynoszącą 20% ceny zakupu.

  A. 840 zł

  B. 912 zł

  C. 700 zł

  D. 760 zł

  3. W wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej w sklepie mięsnym wartość stwierdzonego niedoboru w cenach sprzeda brutto wyniósł 1000 zł. Procentowa norma ubytków równa się 0,1%. Ustal wartość niedoboru przekraczającego limit ubytków oraz jego rodzaj przy sprzedaży między inwentaryzacjami wynoszącej 400000 zł.

  A. Wartość niedoboru zawinionego wynosiła 400 zł.

  B. Wartość niedoboru niezawinionego wynosiła 400 zł.

  C. Wartość niedoboru zawinionego wynosiła 600 zł.

  D. Wartość niedoboru niezawinionego wynosiła 600 zł.

  4. Przy przeprowadzenie inwentaryzacji obowiązują następujące zasady:

  A. Zamkniętych drzwi i ograniczonego zaufania.

  B. Otwartych drzwi i istotności.

  C. Porównywalności i ostrożności.

  D. Wiernego obrazu i racjonalnego działania.

  5. W Przedsiębiorstwie Handlowym „ODR” przeprowadzono inwentaryzacje towarów.

  Zapisy księgowe przedstawiają następujące stany zapasów:

  -obrusy                20 szt. po 8,00 zł/szt.

  -serwetki 1000 szt. po 2,50 zł/szt.

  -bieżniki 2000 szt. po 6,00 zł/szt.

  Dane z arkuszami spisu z natury wykazują następujące zapasy :

  - obrusy 25 szt. po 8,00 zł/szt.

  -serwetki 995 szt. po 2,50 zł/szt.

  - bieżniki 1960 szt. po 6,00 zł/szt.

  Ustal co wykażesz w sporządzeniu arkuszu różnic inwentaryzacyjnych.

  A. Niedobór obrusów i nadwyżkę bieżników.

  B. Nadwyżkę obrusów niedobór serwetek oraz bieżników.

  C. Niedobór serwetek i nadwyżkę bieżników oraz obrusów.

  D. Nadwyżkę bieżników i serwetek oraz niedobór obrusów.

  6. Komisją inwentaryzacyjną w czasie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej kieruje

  A. Osoba, która dotychczas była odpowiedzialna materialnie za powierzone mienie.

  B. Przewodniczący komisji

  C. Kierownik jednostki

  D. Osoba, która przejmuje odpowiedzialność materialną za powierzone mienie .

  7. Należności z tytułu udzielonych pożyczek są inwentaryzowane

  A. Drogą weryfikacji danych z księgowości z odpowiednimi dokumentami.

  B. Drogą spisu z natury ( spisywanie danych z zawartych umów z pożyczkobiorcami).

  C. Drogą uzgodnienia sald; z inicjatywą występuje pożyczkobiorca.

  D. Drogą uzgodnienia sald ; z inicjatywą występuje pożyczkodawca.

  8. Ujawnione różnice inwentaryzacyjne należy wyjaśnić i rozliczyć :

  A. w księgach tego miesiąca , którego dotyczą.

  B. w księgach tego roku obrotowego , którego dotyczą.

  C. natychmiast po sprawdzeniu

  D. w zależności od możliwości spłaty przez pracownika należności za niedobór.

  9. W czasie inwentaryzacji w hurtowni artykułów metalowych stwierdzono:

   Niedobór 10 szt. towarów A po 12zł / szt.

   Nadwyżkę 9 szt. towarów B po 10 zł / szt.

  Pozostałe różnice inwentaryzacyjne podlegają kompensacie, a wartość kompensaty wyniesie .

  A. 90 zł               

  B. 120 zł                                                                                                                

  C. 100 zł                                                                                                   

  D. 108 zł

  10. W czasie inwentaryzacji w hurtowni artykułów metalowych stwierdzono :

   Niedobór 30 szt. towarów A po 20 zł/szt.

   Nadwyżkę 18 szt. towarów B po 21 zł/szt.

  Powstałe różnice inwentaryzacyjne podlegają kompensacie, a wartość kompensaty wyniesie.

  A. 600zł

  B. 378 zł

  C. 180 zł

  D. 360 zł

  11. W magazynie towarów przedsiębiorstwa handlowego stan towarów objętych inwentaryzacją, ustalony na dzień inwentaryzacji , przedstawiał się następująco:

  Nazwa towaru

  Cena jednostkowa

  w zł

  Stan na podstawie spisu z natury

  Stan na podstawie ksiąg rachunkowych

  Ilość w szt.

  Wartość w zł

  Ilość w szt.

  Wartość w zł

  Towar X

  3

  2000

  6000

  2100

  6300

  Towar Y

  2

  4140

  8280

  4000

  8000

   Stwierdzono niedobory towarów X i nadwyżki towarów Y kwalifikują się do kompensaty. Wartość kompensaty wyniesie .

  A. 300 zł

  B. 280 zł

  C. 140 zł

  D. 200 zł

  12. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono nadwyżkę i niedobór materiałów, który podlega kompensacie w stacji, gdy :

  A. Niedobór i nadwyżka dotyczą różnych materiałów.

  B. Niedobór i nadwyżka dotyczą różnych osób odpowiedzialnych Az ich powstanie.

  C. Niedobór i nadwyżka dotyczą zbliżonych do siebie materiałów, ale powstały w różnych magazynach.

  D. Niedobór i nadwyżka dotyczą zbliżonych do siebie materiałów powstałych u osoby odpowiedzialnej za dany magazyn.

  13. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono

  - niedobór mydeł w płynie 50 sztuk po 6 zł/szt.

  - niedobór szamponów 30 sztuk po 11 zł/szt.

  - niedobór lakierów do włosów 40 sztuk po 10 zł/szt.

  W związku z tym, że osoba materialnie odpowiedzialnie nie przyznała się do powstałego niedoboru, sprawę skierowano do sądu., opłacając koszty postępowania sądowego w wysokości 15 % wartości sporu. Określ kwotę opłaconych kosztów.

  A. 103,00 zł

  B. 300,00 zł

  C. 154,50 zł

  D. 330,50 zł

  14. W Hurtowni materiałów budowlanych TINO sp. Z o.o. w wyniku inwentaryzacji stwierdzono niedobór 30 m dachówki w cenie zakupu 30 zł/m. Marża realizowana na sprzedaży wynosi 20% ceny zakupu. Niedobór został uznany za zawiniony przez pracownika. Jaką kwotą niedoboru zostanie obciążony pracownik?

  A. 900 zł

  B. 960 zł

  C. 1140 zł

  D. 1080 zł

  15. Dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe dowody księgowe przechowuje się

  A. 5 lat

  B. Trwałe.

  C. 50 lat.

  D. 1 rok

  16. Podczas inwentaryzacji ujawniono brak w magazynie wyrobów gotowych. Wartością stwierdzonego niedoboru obciążono pracownika. Ustal jak wyceniony zostanie niedobór?

  A. Po koszcie wytworzenia.

  B. W cenie sprzedaży.

  C. W cenie zakupu.

  D. W wartości szacunkowej.

  17. W tabeli zostały przedstawione wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej w sklepie BOMBONIERKA

  NAZWA TOWARU

  CENA JEDNOSTKOWA

  STAN WG SPISU Z NATURY

  STAN WG ZAPISÓW KSIĘGOWYCH

  Cukierki Irys

  22 zł/ kg

  30 kg

  32 kg

  Cukierki Maczek

  20 zł/ kg

  26 kg

  23 kg

   

  A. Nadwyżka cukierków Irys 40 zł i niedobór cukierków Maczek 66 zł

  B. Nadwyżka cukierków Irys 44 zł i niedobór cukierków Maczek 60 zł

  C. Niedobór cukierków Irys 44 zł i nadwyżka cukierków Maczek 60 zł

  D. Niedobór cukierków Irys 40 zł i nadwyżka cukierków Maczek 66 zł

   

   

 • Ćwiczenie – Istota podatku VAT

  I.Wyobraź sobie, że Stefan Rogoż prowadzi Hurtownię Obuwia „Penelopa” 

  od 01.04.2011 r., będąc płatnikiem podatku VAT, w związku z tym zgłosił

  rejestrację podatku w dniu 31.03.2011r.

  Marża stosowana w firmie stanowi 40% ceny zakupu netto.

  Dane firmy Stefana Rogoża:

  Hurtownia Obuwia :Penelopa”

  Ul. Kościuszki 15

  72-100 Goleniów

  NIP: 889-326-14-23

  Regon: 199285

  Rachunek bankowy: PKO BP O/Goleniów, nr 30 3540 5060 5024 8100 2070 0205

  II.Wydatki Stefana Rogoża udokumentowane są następującymi dowodami:

  - 01.04.11r. – FA VAT nr 397/11 za zakupione towary

  a) wartość netto             28 730,00

  b) podatek VAT                6 607,9

  c) wartość brutto             35 337,9

  - 21.04.11r. – Fa VAT nr 118/11 za zakupione ulotki reklamowe            

  a) wartość netto             500,00

  b) podatek VAT 23%        115,00

  c) wartość brutto             615,00

  - 28.04.11r. – Fa VAT nr 118/11 za zakupiony komputer            

  a) wartość netto             6 000,00

  b) podatek VAT 23%      1 380,00

  c) wartość brutto             7 380,00

  - 29.04.11r. – Fa VAT nr 118/11 za zakupione biurko            

  a) wartość netto             1 500,00

  b) podatek VAT 23%       345,00

  c) wartość brutto             1845,00

  III.Stefan Rogoż w kwietniu osiągnął następujące przychody:

  - 29.04.11r. sprzedał na podstawie Fa VAT nr 1 dla Sklepu Detalicznego VENEZIA”

  Sp.zo.o., ul Jedności Narodowej 8, 72-100 Goleniów (NIP 862-0000-40-2-) następujące

  towary:

   40 par sandałów damskich- cena zakupu netto 70zł/parę

   75 par półbutów męskich – cena zakupu netto 120zł/parę

  POLECENIA:

  1. ustalić cenę sprzedaży sandałów damskich i półbutów męskich oraz wystawić

  FA VAT nr 1/11.

  2. sporządzić deklarację VAT 7.

   

 • Rząd 2

  Zadanie 1

  W okresie sprawozdawczym spółka wyprodukowała 4210 szt. Wyrobów gotowych oraz 675 szt. Produktów niezakończonych o stopniu wykonania 60%. Techniczny koszt wytworzenia produkcji na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 146 000 zł. Ustal rzeczywisty techniczny koszt wytworzenia jednostki wyrobu gotowego i produktu niezakończonego. Sprawdź wyniki kalkulacji.

   

   

   

   

   

  Zadanie 2

  Spółka w ciągu miesiąca wyprodukowała:              

  - wyroby A – 1300 szt.gotowych i 2600 przerobionych w 40%,

  - wyroby B – 500 szt.gotowych i 300 przerobionych w 20 %.

  Poniesione koszty produkcji:

  1. Materiały bezpośrednie                            27 500 zł,

  2. Płace bezpośrednie                                          16 720 zł,

  3. Uzasadnione koszty wydziałowe               3 180 zł,

  4. Techniczny koszt wytworzenia                            47 400 zł.

  Przyjęte współczynniki: 3:2

  Ustal jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produktów niezakończonych i sprawdź wyniki kalkulacji.

   

  Nazwa wyrobu

  Kwota kosztu

  ............

  Liczba wyrobów gotowych

  ................

  Współ

  czynnik

  Liczba jednostek kalkulacyjnych

  Koszt wytworzenia jednostki kalkulacyjnej

  .............................

  Jednostkowy koszt wytworzenia

  ..........................................

  Wyrobu

  gotowego

  Produktu

  w toku

  A

   

   

   

   

   

   

   

  B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawdzenie wyników kalkulacji

  Nazwa wyrobu

  Liczba wyrobów gotowych

  Liczba produktów w toku

  Jednostkowy koszt całkowity

   

  Wyrobu gotowego

  Produktu w toku

  KOSZT CAŁKOWITY

  A

   

   

   

   

   

  B

   

   

   

   

   

   

  ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRODUKCJI

   

  Zadanie 3

  W bieżącym miesiącu spółka wykonała dwa zlecenia produkcyjne:

  Zlecenie nr 1 – 25 szt. Wyrobów A,

  Zlecenie nr 2 – 15 szt. Wyrobów B.

  Koszty produkcji ustalone na podstawie ewidencji księgowej przedstawiają się następująco:

  Pozycje kalkulacyjne

  Koszty ogółem

  Koszty przypadające na

  Zlecenie nr 1

  Zlecenie nr 2

  1. Materiały bezpośrednie

  2. Płace bezpośrednie

  3. Koszty wydziałowe

  45 000,-

  16 000,-

  14 000,-

  25 000,-

    4 000,-

  ………………………..

  20 000,-

  12 000,-

  …………………………………..

  Techniczny koszt wytworzenia

  75 000,-

   

   

  Przeprowadź kalkulację kosztu jednostkowego, wiedząc, że produkcja wszystkich wyrobów została zakończona, a koszty wydziałowe są doliczane do kosztów bezpośrednich proporcjonalnie do płac bezpośrednich.

   

  Zadanie 4

   

  W zakładach chemicznych produkcja odbywa się w dwóch wydziałach, z których każdy obejmuje jedną fazę procesu technologicznego. Techniczny koszt wytworzenia I fazy wyniósł – 12000 zł, II fazy 6 000zł. W fazie I wytworzono 1400 litrów preparatu, z którego 800 litrów przekazano do fazy II. W II fazie wytworzono 150 kg wyrobu gotowego. Ustalić koszt 1 kg wyrobu.

   

   

  Poniesione koszty fazy

  Pojemność(waga) półfabrykatów

  Koszt jednostkowy pólfabrykatu/wyrobu

   

  FAZA I

   

   

  Koszty fazy I -............................

   

   

   

  FAZA II

   

   

  Koszty fazy II - ..........................

  K. półfabr.

  z fazy I........................................

  Łączne koszty

  Wyrobu......................................

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Rząd 1 I

  Zadanie 1

  W okresie sprawozdawczym spółka wyprodukowała 2810 szt. Wyrobów gotowych oraz 475 szt. Produktów niezakończonych o stopniu wykonania 40%. Techniczny koszt wytworzenia produkcji na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 228 000 zł. Ustal rzeczywisty techniczny koszt wytworzenia jednostki wyrobu gotowego i produktu niezakończonego. Sprawdź wyniki kalkulacji.

  Zadanie 2

  Spółka w ciągu miesiąca wyprodukowała:              

  - wyroby A – 240 szt.gotowych i 320 przerobionych w 50%,

  - wyroby B – 800 szt.gotowych i 400 przerobionych w 20 %.

  Poniesione koszty produkcji:

  1. Materiały bezpośrednie                            34 500 zł,

  2. Płace bezpośrednie                                          19 920 zł,

  3. Uzasadnione koszty wydziałowe               6 720 zł,

  4. Techniczny koszt wytworzenia                            61 200 zł.

  Przyjęte współczynniki: 1:2

  Ustal jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produktów niezakończonych i sprawdź wyniki kalkulacji.

   

  Nazwa wyrobu

  Kwota kosztu

  ............

  Liczba wyrobów gotowych

  ................

  Współ

  czynnik

  Liczba jednostek kalkulacyjnych

  Koszt wytworzenia jednostki kalkulacyjnej

  .............................

  Jednostkowy koszt wytworzenia

  ..........................................

  Wyrobu

  gotowego

  Produktu

  w toku

  A

   

   

   

   

   

   

   

  B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawdzenie wyników kalkulacji

  Nazwa wyrobu

  Liczba wyrobów gotowych

  Liczba produktów w toku

  Jednostkowy koszt całkowity

   

  Wyrobu gotowego

  Produktu w toku

  KOSZT CAŁKOWITY

  A

   

   

   

   

   

  B

   

   

   

   

   

   

  ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRODUKCJI

   

  Zadanie 3

  W bieżącym miesiącu spółka wykonała dwa zlecenia produkcyjne:

  Zlecenie nr 1 – 15 szt. Wyrobów A,

  Zlecenie nr 2 – 25 szt. Wyrobów B.

  Koszty produkcji ustalone na podstawie ewidencji księgowej przedstawiają się następująco:

  Pozycje kalkulacyjne

  Koszty ogółem

  Koszty przypadające na

  Zlecenie nr 1

  Zlecenie nr 2

  1. Materiały bezpośrednie

  2. Płace bezpośrednie

  3. Koszty wydziałowe

  35 000,-

  18 000,-

  32 000,-

  25 000,-

    8 000,-

  ………………………..

  10 000,-

  10 000,-

  …………………………………..

  Techniczny koszt wytworzenia

  85 000,-

   

   

  Przeprowadź kalkulację kosztu jednostkowego, wiedząc, że produkcja wszystkich wyrobów została zakończona, a koszty wydziałowe są doliczane do kosztów bezpośrednich proporcjonalnie do płac bezpośrednich.

   

  Zadanie 4

   

  W zakładach chemicznych produkcja odbywa się w dwóch wydziałach, z których każdy obejmuje jedną fazę procesu technologicznego. Techniczny koszt wytworzenia I fazy wyniósł – 15000 zł, II fazy 8 000zł. W fazie I wytworzono 1000 litrów preparatu, z którego 700 litrów przekazano do fazy II. W II fazie wytworzono 250 kg wyrobu gotowego. Ustalić koszt 1 kg wyrobu.

   

   

  Poniesione koszty fazy

  Pojemność(waga) półfabrykatów

  Koszt jednostkowy pólfabrykatu/wyrobu

   

  FAZA I

   

   

  Koszty fazy I -............................

   

   

   

  FAZA II

   

   

  Koszty fazy II - ..........................

  K. półfabr.

  z fazy I........................................

  Łączne koszty

  Wyrobu......................................

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Kapitały i fundusze jednostek organizacyjnych – test Grupa 1

  1. Do spółek kapitałowych zaliczamy:

  A. Spółkę jawną i akcyjną               C. Spółkę komandytową i jawną

  B. Spółkę cywilną i jawną               D. Spółkę z ograniczoną

                                                             odpowiedzialnością i akcyjną

  2. Osobowość prawną posiadają spółki:

  A. Jawne i akcyjne               C. Cywilne i z ograniczoną

                                                       odpowiedzialnością

  B. Jawne i z ograniczoną odpowiedzialnością               D. Akcyjne i z ograniczoną

                                                                                             Odpowiedzialnością

  3. Trzy osoby fizyczne posiadają kapitał pieniężny w wysokości 5 000 zł, mogą oni zatem prowadzić działalność gospodarczą w formie:

  A. Spółki akcyjnej               C. Przedsiębiorstwa państwowego

  B. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością               D. Spółki partnerskiej

  4. Na podstawie uproszczonego bilansu, wskaż formę organizacyjno-prawną jednostki, której ten bilans dotyczy:

  L.p.

  Aktywa

  Suma

  L.p.

  Pasywa

  Suma

  1.

  2.

   

  3.

  4.

  Środki trwałe

  Towary

  Należności od odbiorców

  Kasa

    50 000

  450 000

   

  20 000

    60 000

  1.

   

  2.

  3.

  Fundusz założycielski

  Fundusz przedsiębiorstwa

  Zysk netto

  400 000

  100 000

    80 000

   

  Suma aktywów

  580 000

   

  Suma pasywów

  580 000

  A. Przedsiębiorstwo państwowe               C. Spółka jawna

  B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością               D. Spółka komandytowa

  5. Sektora publicznego nie reprezentuje:

  A. Przedsiębiorstwo państwowe               C. Jednostka komunalna

  B. Jednoosobowa spółka skarbu państwa               D. Fundacja

  6. Spółka akcyjna wyemitowała akcje. Wskaż pozycje w bilansie w której wykazana zostanie nowa wartość zgromadzonego kapitału:

  A. Majątek trwały               C. Kapitały obce

  B. Majątek obrotowy               D. Kapitały własne

  7. Do spółek osobowych prawa handlowego zaliczamy:

  A. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością                C. Spółkę partnerską i spółkę jawną

  i spółkę jawną

  B. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością               D. Spółkę akcyjną i spółkę

  I spółkę akcyjną                                                                   komandytową

  8. Dwóch księgowych zamierza założyć biuro rachunkowe. Wskaż w jakiej formie mogą prowadzić działalność gospodarczą:

  A. W formie spółki akcyjnej               C. W formie spółki komandytowej

  B. W formie spółki partnerskiej               D. W formie spółki z ograniczona

                                                                        Odpowiedzialnością

  9. Umowę spółki w formie aktu notarialnego zawierają spółki:

  A. Partnerskie i komandytowe               C. Komandytowe i jawne

  B. Partnerskie i cywilne               D. Z ograniczoną odpowiedzialnością i

                                                             Cywilne

  10. Udziałowcy do nowo założonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnieśli maszynę produkcyjną i oprogramowanie komputerów. Równowartość wniesionych aportów w źródłach pochodzenia zasobów majątkowych spółki wykazywana będzie w pozycji:

  A. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne               C. Kapitał zapasowy

  B. Aktywa trwałe i kapitał własny               D. Kapitał zakładowy

  11. Pani Janina Nowak wraz z siostrą zamierza otworzyć mały zakład fryzjerski. Ustal jaki rodzaj spółki powinny założyć:

  A. Spółkę partnerską               C. Spółkę cywilną

  B. Spółkę akcyjną               D. Spółkę z ograniczoną

                                                   Odpowiedzialnością

  12. Kapitałem samofinansowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest:

  A. Kapitał akcyjny               C. Kapitał zakładowy

  B. Kapitał zapasowy               D. Kapitał rezerwowy

  13. Pełną odpowiedzialność majątkową za powstałe zobowiązania spółki ponoszą wspólnicy:

  A. Spółki jawnej i akcyjnej               C. Spółki jawnej i cywilnej

  B. Spółki cywilnej i z o.o.               D. Spółki cywilnej i partnerskiej

  14. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła zysk netto w wysokości 120 000 zł. Uchwałą walnego zgromadzenia udziałowców zdecydowano o następującym podziale zysku za rok ubiegły:

   Rozwój jednostki – 60%

   Nagrody dla pracowników – 15%

   Dywidendy – 8%

  Ustal kwotę niepodzielonego zysku bilansowego:

  A. 99 600 zł               C. 30 000 zł

  B. 48 000 zł               D. 20 400 zł

  15. Przedsiębiorstwa państwowe mają obowiązek do budżetu państwa przeznaczać dywidendę w wysokości:

  A. 19% wygospodarowanego zysku netto               C. 19% wygospodarowanego zysku

                                                                                      brutto

  B. 15% wygospodarowanego zysku netto               D. 15% wygospodarowanego zysku

                                                                                            Brutto

  16. Prawo do podziału zysku proporcjonalnie do faktycznie wniesionego do spółki udziału posiadają wspólnicy:

  A. Spółdzielni               C. Spółki partnerskiej

  B. Przedsiębiorstwa państwowego               D. Spółki komandytowej

  17. Kapitał powierzony w spółce jawnej to kapitał:

  A. Wspólników               C. Przedsiębiorstwa

  B. Zakładowy               D. Zapasowy

  18.                

  Nazwa jednostki

  gospodarczej

  Przedsiębiorstwo

  państwowe

  Spółdzielnia

  Spółka

  Z o. o.

  Spółka

  akcyjna

   

  Kapitały

  własne

   

  Powierzone

   

  Fundusz

  założycielski

   

  Fundusz

  udziałowy

   

  Kapitał

  udziałowy

   

  Kapitał

  akcyjny

   

  Samofinan-

  sowania

   

  Fundusz

  przedsiębiorstwa

   

  Fundusz

  zasobowy

  - kapitał zapasowy

  - kapitał rezerwowy

  - ...........

   

  - ...........

  Tabela przedstawia klasyfikację kapitałów własnych w jednostkach gospodarczych o różnej formie prawnej. Kapitałami samofinansowania w spółce akcyjnej są:

  A. fundusz zasobowy i kapitał zapasowy                C. kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy

  B. fundusz udziałowy i kapitał rezerwowy               D. kapitał rezerwowy i kapitał udziałowy

   

  19. Przedsiębiorstwo, które w statucie określiło kapitał udziałowy w wysokości 55 000 zł oraz

  powołało następujące organy przedsiębiorstwa: zgromadzenie wspólników, zarząd

  i dodatkowo radę nadzorczą , zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako

  A. spółdzielnia               C. spółka akcyjna

  B. spółka z o.o.               D. spółka komandytowo-akcyjna.

   

  20. Spółka akcyjna wyemitowała i sprzedała 2-letnie obligacje. Ich równowartość w bilansie tej spółki, to:

  A. długoterminowe papiery wartościowe.                 C. zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów

                                                                                      wartościowych.

  B. kapitał akcyjny.                                                             D. inwestycje długoterminowe.

                  

   

 • Kapitały i fundusze jednostek organizacyjnych – test Grupa 2

  1. Trzy osoby fizyczne posiadają kapitał pieniężny w wysokości 5 000 zł, mogą oni zatem prowadzić działalność gospodarczą w formie:

  A. Spółki akcyjnej               C. Spółki z ograniczoną

                                                       odpowiedzialnością

  B. Przedsiębiorstwa państwowego               D. Spółki partnerskiej

  2. Dwóch księgowych zamierza założyć biuro rachunkowe. Wskaż w jakiej formie mogą prowadzić działalność gospodarczą:

  A. W formie spółki partnerskiej               C. W formie spółki komandytowej

  B. W formie spółki akcyjnej               D. W formie spółki z ograniczona

                                                                     Odpowiedzialnością

  3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła zysk netto w wysokości 120 000 zł. Uchwałą walnego zgromadzenia udziałowców zdecydowano o następującym podziale zysku za rok ubiegły:

   Rozwój jednostki – 60%

   Nagrody dla pracowników – 15%

   Dywidendy – 8%

  Ustal kwotę niepodzielonego zysku bilansowego:

  A. 20 400 zł               C. 48 000 zł

  B. 30 000 zł               D. 99 600 zł

  4. Przedsiębiorstwo, które w statucie określiło kapitał udziałowy w wysokości 55 000 zł oraz

  powołało następujące organy przedsiębiorstwa: zgromadzenie wspólników, zarząd

  i dodatkowo radę nadzorczą , zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako

  A. spółdzielnia               C. spółka akcyjna

  B. spółka komandytowo-akcyjna.               D. spółka z o.o.

  5.                

  Nazwa jednostki

  gospodarczej

  Przedsiębiorstwo

  państwowe

  Spółdzielnia

  Spółka

  Z o. o.

  Spółka

  akcyjna

   

  Kapitały

  własne

   

  Powierzone

   

  Fundusz

  założycielski

   

  Fundusz

  udziałowy

   

  Kapitał

  udziałowy

   

  Kapitał

  akcyjny

   

  Samofinan-

  sowania

   

  Fundusz

  przedsiębiorstwa

   

  Fundusz

  zasobowy

  - kapitał zapasowy

  - kapitał rezerwowy

  - ...........

   

  - ...........

  Tabela przedstawia klasyfikację kapitałów własnych w jednostkach gospodarczych o różnej formie prawnej. Kapitałami samofinansowania w spółce akcyjnej są:

  A. fundusz zasobowy i kapitał zapasowy                C. fundusz udziałowy i kapitał rezerwowy

  B. kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy               D. kapitał rezerwowy i kapitał udziałowy

  6. Przedsiębiorstwa państwowe mają obowiązek do budżetu państwa przeznaczać dywidendę w wysokości:

  A. 15% wygospodarowanego zysku netto               C. 19% wygospodarowanego zysku

                                                                                             brutto

  B. 19% wygospodarowanego zysku netto               D. 15% wygospodarowanego zysku

                                                                                               Brutto

  7. Spółka akcyjna wyemitowała akcje. Wskaż pozycje w bilansie w której wykazana zostanie nowa wartość zgromadzonego kapitału:

  A. Majątek trwały               C. Kapitały własne

  B. Kapitały obce               D. Majątek obrotowy

  8. Spółka akcyjna wyemitowała i sprzedała 2-letnie obligacje. Ich równowartość w bilansie tej spółki, to:

  A. długoterminowe papiery wartościowe.                 C. kapitał akcyjny.

    wartościowych.

  B. zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów D. inwestycje długoterminowe.

  9. Pełną odpowiedzialność majątkową za powstałe zobowiązania spółki ponoszą wspólnicy:

  A. Spółki jawnej i cywilnej               C. Spółki jawnej i akcyjnej

  B. Spółki cywilnej i z o.o.               D. Spółki cywilnej i partnerskiej

  10. Do spółek kapitałowych zaliczamy:               

  A. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną               C. Spółkę komandytową i jawną

  B. Spółkę cywilną i jawną               D. Spółkę jawną i akcyjną

  11. Pani Janina Nowak wraz z siostrą zamierza otworzyć mały zakład fryzjerski. Ustal jaki rodzaj spółki powinny założyć:

  A. Spółkę partnerską               C. Spółkę akcyjną

  B. Spółkę cywilną               D. Spółkę z ograniczoną

                                                        Odpowiedzialnością

  12. Kapitał powierzony w spółce jawnej to kapitał:

  A. Zapasowy               C. Przedsiębiorstwa

  B. Zakładowy               D. Wspólników

  13. Osobowość prawną posiadają spółki:

  A. Jawne i akcyjne               C. Akcyjne i z ograniczoną

                                                                  Odpowiedzialnością

  B. Jawne i z ograniczoną odpowiedzialnością               D. Cywilne i z ograniczoną

                                                                                                Odpowiedzialnością

  14. Prawo do podziału zysku proporcjonalnie do faktycznie wniesionego do spółki udziału posiadają wspólnicy:

  A. Spółki komandytowej               C. Spółki partnerskiej

  B. Przedsiębiorstwa państwowego               D. Spółdzielni

  15. Na podstawie uproszczonego bilansu, wskaż formę organizacyjno-prawną jednostki, której ten bilans dotyczy:

  L.p.

  Aktywa

  Suma

  L.p.

  Pasywa

  Suma

  1.

  2.

   

  3.

  4.

  Środki trwałe

  Towary

  Należności od odbiorców

  Kasa

    50 000

  450 000

   

  20 000

    60 000

  1.

   

  2.

  3.

  Fundusz założycielski

  Fundusz przedsiębiorstwa

  Zysk netto

  400 000

  100 000

    80 000

   

  Suma aktywów

  580 000

   

  Suma pasywów

  580 000

  A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością               C. Spółka jawna

  B. Przedsiębiorstwo państwowe               D. Spółka komandytowa

  16. Kapitałem samofinansowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest:

  A. Kapitał akcyjny               C. Kapitał zapasowy

  B. Kapitał zakładowy               D. Kapitał rezerwowy

  17. Sektora publicznego nie reprezentuje:

  A. Przedsiębiorstwo państwowe               C. Jednostka komunalna

  B. Fundacja               D. Jednoosobowa spółka skarbu państwa

  18. Udziałowcy do nowo założonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnieśli maszynę produkcyjną i oprogramowanie komputerów. Równowartość wniesionych aportów w źródłach pochodzenia zasobów majątkowych spółki wykazywana będzie w pozycji:

  A. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne               C. Kapitał zakładowy

  B. Aktywa trwałe i kapitał własny               D. Kapitał zapasowy

  19. Do spółek osobowych prawa handlowego zaliczamy:

  A. Spółkę partnerską i spółkę jawną                C. Spółkę z ograniczoną

                                                                                      odpowiedzialnością i spółkę jawną

  B. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością               D. Spółkę akcyjną i spółkę

  I spółkę akcyjną                                                               komandytową

  20. Umowę spółki w formie aktu notarialnego zawierają spółki:

  A. Komandytowe i jawne               C. Partnerskie i komandytowe

  B. Partnerskie i cywilne               D. Z ograniczoną odpowiedzialnością i

                                                            Cywilne

   

 • Kapitały i fundusze jednostek organizacyjnych – test Grupa 3

   

  1. Osobowość prawną ma:

  A. spółdzielnia                                           C. spółka partnerska

                B. spółka cywilna                                          D. spółka komandytowa

  2. Kapitały powierzone:

  A. tworzone są z funduszy specjalnych

                B. pochodzą z wygospodarowanego zysku

                C. równają się kwocie kredytów krótkoterminowych firmy

                D. wniesione są przez założyciela jednostki gospodarującej

  3. Kapitał w spółce akcyjnej dzieli się na:

  A. akcyjny, zasobowy, rezerwowy

  B. udziałowy, zapasowy, rezerwowy

  C. akcyjny, zapasowy, rezerwowy

  D. akcyjny, zapasowy, udziałowy

  4. Kapitałem własnym w spółce akcyjnej jest:

  A. kapitał akcyjny

  B. kapitał udziałowy

  C. fundusz zasobowy

  D. fundusz przedsiębiorstwa

  5. Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie:

  A. polisy                                                        C. aktu notarialnego

  B. kontraktu                                                        D. umowy sprzedaży

  6. Wniesione do spółki z o.o. środki pieniężne lub rzeczowe tworzą kapitał:

  A. akcyjny                                                        C. wspólników

  B. udziałowy                                                        D. założycielski

  7. Do ewidencji kapitałów samofinansowania służy konto:

  A. kapitał akcyjny                                          C. kapitał udziałowy

  B. kapitał zapasowy                                          D. fundusz założycielski

  8. Rzeczywisty techniczny koszt wytworzenia, to:

  A. koszty zarządu

  B. rzeczywiste zużycie materiałów

  C. koszty działalności pomocniczej

  D. koszty bezpośrednie i koszty wydziałowe

  9. Zasady tworzenia i wykorzystywania kapitałów własnych w spółkach komandytowych określa.

    A. ustawa o rachunkowości                                          

    B. kodeks cywilny                                                        

    C. ustawa o finansach publicznych

    D. kodeks spółek handlowych

  10. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić

    A. nie więcej niż 50000                                                        

    B. nie mniej niż 50000                                                        

    C. nie więcej niż 500000

    D. nie mniej niż 500000

  11. Spółdzielnia handlowa z zysku po opodatkowaniu musi

                  A. przeznaczyć co najmniej 5% nadwyżki bilansowej na fundusz zasobowy

                  B. przekazać 15% zysku do budżetu państwa

                  C. przeznaczyć co najmniej 8% zysku na fundusz zapasowy

                  D. przeznaczyć zysk na wypłatę dywidendy członkom spółdzielni

  12. Osobą prawną posiadającą zdolność prawną będzie

                  A. spółdzielnia, spółka jawna, spółka akcyjna

                  B. przedsiębiorstwo państwowe, spółka akcyjna

  C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka cywilna

  D. spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna

  13. Dokumentem założycielskim spółki akcyjnej jest

  A. statut w formie aktu notarialnego

  B. statut i akt notarialny o zawiązaniu spółki

  C. umowa spółki zawarta w formie pisemnej

  D. umowa spółki w formie aktu notarialnego

  14. Tabela przedstawia liczbę spółek prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta San w listopadzie ubiegłego roku. Liczba spółek osobowych wynosi

  Rodzaj spółki

  Liczba spółek

  Spółki cywilne

  78

  Spółki akcyjne

  25

  Spółki z o.o.

  47

  Spółki komandytowo-akcyjne

  12

  Spółki komandytowe

  8

  Spółki partnerskie

  79

  Spółki jawne

  142

  A. 72                                          

  B. 241                                          

  C. 391                                          

  D. 319

  15. Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcami są

  A. wspólnicy spółki jawnej                                                        

  B. wspólnicy spółki cywilnej

  C. wspólnicy spółki partnerskiej                                                        

  D. wspólnicy spółki komandytowej

  16. Fundusz zasobowy i udziałowy jest tworzony w

  A. przedsiębiorstwach państwowych

  B. przedsiębiorstwach komunalnych

  C. spółdzielniach

  D. spółkach

  17. Spółka osobowa, w której co najmniej jeden wspólnik ponosi ograniczona odpowiedzialność za jej zobowiązania, to

  A. spółka z ograniczona odpowiedzialnością

  B. spółka komandytowo-akcyjna

  C. spółka komandytowa

  D. spółka partnerska

  18. W spółce z o.o. na koniec 2005r:

  -stan aktywów wynosił                                          300 000zł

  -stan kapitałów własnych wynosił                            220 000zł

  -stan kredytów bankowych wynosił               80 000zł

  w 2006r.

  -stan aktywów wzrósł o                                           150 000zł

  -stan kredytów uległ zmniejszeniu o               50 000zł

  Aby w bilansie została zachowana zasada równowagi bilansowej, spółka musiała wygospodarować w 2006r. zysk w wysokości

  A. 450 000zł                                                                                    

  B. 250 000zł                                                                                    

  C. 200 000zł

  D. 180 000zł

  19.W Krajowym Rejestrze Sądowym musza rejestrować się

  A. wszystkie spółki osobowe                                                        

  B. spółki osobowe i kapitałowe              

  C. spółki prawa handlowego                                          

  D. spółki prawa cywilnego

  20. Z bilansu spółki z o.o. wynikają następujące informacje

  -kapitał zakładowy                                                        900 000zł

  -kapitał zapasowy                                                         70 000zł

  -strata z lat ubiegłych                                                         8 000zł

  -Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych               7 000zł

  Kapitał własny spółki wynosi:

  A. 969 000zł                                                                                    

  B. 622 000zł

  C. 962 000zł

  D. 732 000zł

  21. Trzech adwokatów założyło spółkę partnerska, która zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest

  A. osobą fizyczną                                                        

  B. przedsiębiorcą              

  C. osobą prawną

  D. spółką kapitałową

  22. Zasady tworzenia i funkcjonowania spółek osobowych znajdziesz w

  A. kodeksie cywilnym

  B. ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

  C. kodeksie spółek handlowych

  D. kodeksie cywilnym i kodeksie spółek handlowych

 •  

  Zadanie 1

  Stany wybranych kont na 01.01.200X wyglądały następująco:

   Kasa: 6 000,- zł (Wn)

   Materiały: 40 000,- zł (Wn)

   Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów: 6 000,- zł (Wn)

   Rachunek bieżący: 10 000,- zł (Wn)

  W styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

  1. Otrzymano FV od Zakładu Energetycznego za zużytą energię elektryczną: 800,- zł + 176,- zł VAT = 976,- zł

  2. Opłacono z kasy podatek od nieruchomości: 550,- zł

  3. Obliczono miesięczną amortyzację środków trwałych: 1 500,- zł

  4. Opłacono gotówką roczną składkę z tytułu ubezpieczenia OC dotycząca samochodu osobowego: 440,- zł

  5. Pracownik "B" przedłożył rachunek podróży służbowej: 150,- zł

  6. Wydano z magazynu materiały do produkcji zgodnie z dowodami Rw: 20 000,- zł

  7. Obliczono i zaksięgowano narzut odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na zużyte materiały: ... zł

  8. Otrzymano fakturę za transport zakupionych materiałów: 400,- zł + 88,- zł VAT = 488,- zł

  9. Ujęto w liście płac wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa: 12 000,- zł

  10. Obliczono i zaksięgowano narzuty na wynagrodzenia: 2 500,- zł

  11. Uregulowano przelewem bankowym zobowiązania wobec ZUS: 2 500,- zł

  Polecenie: Należy zaksięgować podane powyżej operacje ujmując koszty w ukł. rodzajowym

  Zadanie 2

  Stany wybranych kont na 01.01.200X wyglądały następująco:

   Kasa: 10 000,- zł (Wn)

   Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów: 2 000,- zł (Wn)

   Materiały: 40 000,- zł (Wn)

   Rachunek bieżący: 15 000,- zł (Wn)

  W styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

  1. Wydano z magazynu do produkcji materiały wg cen ewidencyjnych zgodnie z dowodami Rw: 11 000,- zł

  2. Obliczono i zaksięgowano narzut odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na zużyte materiały: ... zł

  3. Otrzymano FV za wykonane ekspertyzy ekonomiczne: 700,- + 154,- VAT = 854,- zł

  4. Ujęto w liście płac wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa: 9 000,- zł

  5. Pracownik "B" przedłożył zakupione materiały biurowe (z rachunkiem), które przekazano do zużycia: 54,- zł

  6. Obliczono i zaksięgowano narzuty na wynagrodzenia (20%): ... zł

  7. Przelano wynagrodzenia na konta pracowników: 9 000,- zł

  8. Otrzymano FV za 300 szt. materiału "A" po 3,- zł za szt. (VAT 22%): ... zł

  9. Uregulowano przelewem bankowym zobowiązania wobec ZUS: 1 000,- zł

  10. Opłacono z kasy podatek od nieruchomości: 200,- zł

  11. Otrzymano FV za remont hali produkcyjnej: 2100,- zł + 462,- zł VAT = 2562,- zł

  12. Zgodnie z tabelą amortyzacyjną zaksięgowano miesięczną amortyzację środków trwałych: 3 000, zł

  13. Otrzymano FV za zużycie wody w przedsiębiorstwie: 900,- zł + 198,- zł = 1098,- zł

  14. Uregulowano zobowiązania wobec dostawcy materiału "A": ... zł

  15. Otrzymano rachunek za prace zlecone dotyczące wyładunku zakupionych materiałów "A": 300,- zł

  16. Przyjęto materiały "A" do magazynu według stałych cen ewidencyjnych 3,50 zł za sztukę: ... zł

  17. PK: wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na zakupione materiały: ... zł

  18. PK: wyksięgowanie podatku VAT: ... zł

  19. Zapłacono z kasy należne opłaty za ochronę środowiska: 250,- zł

  20. Uregulowano z kasy zobowiązanie wobec pracownika "B": 54,- zł

  Polecenie: Należy zaksięgować podane powyżej operacje ujmując koszty w ukł. rodzajowym

   

   

  Zadanie 3

  Stany wybranych kont na 01.01.200X wyglądały następująco:

   Kasa: 5 000,- zł (Wn)

   Rachunek bieżący: 25 000,- zł (Wn)

   Materiały: 60 000,- zł (Wn)

   Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów: 3 500,- zł (Ma)

  W styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

  1. Wydano z magazynu materiały na potrzeby BHP: 950,- zł

  2. Obliczono i zaksięgowano narzut odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na zużyte materiały: ... zł

  3. Pracownik "B" przedłożył rachunek kosztów podróży służbowej: 350,- zł

  4. Opłacono z gotówką koszt pracownika w szkoleniu dotyczącym public relations: 800,- zł

  5. Opłacono gotówką roczną składkę z tytułu ubezpieczenia OC dotyczącą samochodu ciężarowego: 650,- zł

  6. Ujęto w liście płac wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa: 10 000,- zł

  7. Obliczono i zaksięgowano narzuty na wynagrodzenia (20%): ... zł

  8. Uregulowano przelewem bankowym zobowiązania wobec ZUS: ... zł

  9. Przelano wynagrodzenia na konta pracowników: 10 000,- zł

  10. Zakupiono (FV) i przekazano do zużycia materiały biurowe: 100,- zł + 22,- zł VAT = 122,- zł

  11. Otrzymano FV za zużycie sprężonego powietrza: 400,- zł + 88,- zł VAT = 488,- zł

  12. Wydano z magazynu do produkcji materiały wg cen ewidencyjnych zgodnie z dowodami Rw: 21 000,- zł

  13. Obliczono i zaksięgowano narzut odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na zużyte materiały: ... zł

  14. Opłacono gotówką notarialne potwierdzenie kopii dokumentów: 150,- zł

  15. Otrzymano fakturę dotyczącą czynszu za użytkowanie hali produkcyjnej: 1 000,- zł + 220,- zł VAT = 1 220,- zł

  16. Otrzymano FV za ogłoszenie reklamowe zamieszczone w gazecie "B": 500,- zł + 110,- zł VAT = 610,- zł

  17. Zapłacono gotówką za posiłki regeneracyjne dla pracowników produkcyjnych: 200,- zł

  18. Uregulowano zobowiązanie wobec gazety "B": 610,- zł

  19. Otrzymano FV za 400 szt. materiału "A" po 4,- zł za szt. (VAT 22%): ... zł

  20. Zgodnie z tabelą amortyzacyjną zaksięgowano miesięczną amortyzację środków trwałych: 4 500, zł

  21. Przyjęto materiały "A" do magazynu według stałych cen ewidencyjnych 3,50 zł za sztukę: ... zł

  22. PK: wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na zakupione materiały: ... zł

  23. PK: wyksięgowanie podatku VAT: ... zł

  24. Uregulowano zobowiązania wobec dostawcy materiału "A": ... zł

  25. Otrzymano FV za przeprowadzone rozmowy telefoniczne: 400,- zł + 88,- zł VAT = 488,- zł

  Polecenie

  Należy zaksięgować podane powyżej operacje ujmując koszty w układzie rodzajowym

   

   

   

 • Zadanie 1

  Założenia:

  Spółka akcyjna płatnik podatku VAT-stawka podstawowa, prowadzi sprzedaż detaliczną towarów branży spożywczej. Ceną ewidencyjną towarów jest cena detaliczna brutto.

  W bieżącym miesiącu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

  1. FA VAT na zakupione od hurtowni towary „A”           850,-

    a) wartość netto                      .................

    b) podatek VAT 22%           ...................

    c) wartość brutto           ...................

  2. Raport sklepowy- przyjęcie zakupionych towarów „A”

    a) wartość w cenie zakupu           850.-

    b) marża detaliczna 30 %           .....................

    c) podatek VAT należny 22%           ......................

    d) wartość w cenie ewidencyjnej           .......................

  3. PK – wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów

    a) zarezerwowanej marży           ......................

    b) podatku VAT należnego           ......................

  4. KP – wpływ utargu ze sprzedaży           850,-

  5. Rozchód sprzedanych towarów           850,-

  6. PK – narzut odchyleń przypadających na sprzedane towary .....................

   

   

  Zadanie 2

  Hurtownia prowadzi ewidencję towarów w cenach zakupu. Jest podatnikiem podatku VAT – stawka podstawowa. Realizowana marża 10%.

  Na podstawie powyższych założeń należy zaksięgować następujące operacje gospodarcze:

  1. Fa VAT za zakupione towary „X”

    a) wartość netto 25 szt po 12 zł           - .....................

    b) podatek VAT 22%           - .....................

    c) wartość brutto           - .....................

  2. Pz – przyjęcie zakupionych towarów „X” – ilość

  zgodna z fakturą           - .....................

  3. Fa VAT za sprzedane towary

    a) wartość netto 15 szt po ..........           - .....................

    b) podatek VAT 22%           - .....................

    c) wartość brutto           - .....................

  4. Wz – wydanie sprzedanych towarów w cenie

  ewidencyjnej 15 szt x 12 zł           - .....................

   

   

  Zadanie 3

  W Hurtowni Mebli Biurowych „Rafał” w Opolu cena zakupu netto biurka wynosi 1520 zł.

  Ustal cenę hurtową biurka, wiedząc, że hurtownia realizuje 25% marży liczonej od:

  a) ceny zakupu,

  b) ceny sprzedaży.

   

   

   

 •  

  Zadanie 1

  Założenia:

  Spółka akcyjna płatnik podatku VAT-stawka podstawowa, prowadzi sprzedaż detaliczną towarów branży spożywczej. Ceną ewidencyjną towarów jest cena detaliczna brutto.

  W bieżącym miesiącu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

  1. FA VAT na zakupione od hurtowni towary „A”           650,-

    a) wartość netto                      .................

    b) podatek VAT 22%           ...................

    c) wartość brutto           ...................

  2. Raport sklepowy- przyjęcie zakupionych towarów „A”

    a) wartość w cenie zakupu           650.-

    b) marża detaliczna 30 %           .....................

    c) podatek VAT należny 22%           ......................

    d) wartość w cenie ewidencyjnej           .......................

  3. PK – wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów

    a) zarezerwowanej marży           ......................

    b) podatku VAT należnego           ......................

  4. KP – wpływ utargu ze sprzedaży           650,-

  5. Rozchód sprzedanych towarów           650,-

  6. PK – narzut odchyleń przypadających na sprzedane towary .....................

   

   

  Zadanie 2

  Hurtownia prowadzi ewidencję towarów w cenach zakupu. Jest podatnikiem podatku VAT – stawka podstawowa. Realizowana marża 10%.

  Na podstawie powyższych założeń należy zaksięgować następujące operacje gospodarcze:

  1. Fa VAT za zakupione towary „X”

    a) wartość netto 35 szt po 62 zł           - .....................

    b) podatek VAT 22%           - .....................

    c) wartość brutto           - .....................

  2. Pz – przyjęcie zakupionych towarów „X” – ilość

  zgodna z fakturą           - .....................

  3. Fa VAT za sprzedane towary

    a) wartość netto 18 szt po ..........           - .....................

    b) podatek VAT 22%           - .....................

    c) wartość brutto           - .....................

  4. Wz – wydanie sprzedanych towarów w cenie

  ewidencyjnej 18 szt x 62 zł           - .....................

   

   

  Zadanie 3

  W Hurtowni Mebli Biurowych „Rafał” w Opolu cena zakupu netto biurka wynosi 650 zł.

  Ustal cenę hurtową biurka, wiedząc, że hurtownia realizuje 25% marży liczonej od:

  a) ceny zakupu,

  b) ceny sprzedaży.

   

   

   

 • PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ

  Sprawdzian wiadomości              Rząd I

  Zadanie

  Salda początkowe kont są następujące:

  - Rozliczenie kosztów działalności podstawowej (WN)                                           10 850.

   

  Operacje do zaksięgowania:

  1. Pw – Przyjęto do magazynu z produkcji po rzeczywistym technicznym koszcie wytworzenia :

  1000 szt. słoików 0,9 l po 10 zł/szt. ….

   

  2. Faktura VAT - sprzedano odbiorcy:

  - 300 szt., słoików 0,9 l

  Realizując 5% marżę zysku przy sprzedaży,

  a) wartość netto …

  b) VAT (22%) …

  c) wartość brutto …

   

  3. Wz wydano sprzedane wyroby odbiorcy po rzeczywistym TKW ………………………….

  4. Zw – zwrócono wadliwe wyroby -10 zł

  5. Fa VAT za zakupione opakowania

  a) wartość netto 150 zł

  b) podatek VAT 22%

  c) wartość brutto ………….

  6. Pz - przyjęto zakupione opakowania …………….

  7. Rw – wydano opakowania do zużycia – 56 zł

  PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ

  Sprawdzian wiadomości           Rząd II

  Zadanie

  Salda początkowe kont są następujące:

  - Rozliczenie kosztów działalności podstawowej (WN)                                  37 000.

   

  Operacje do zaksięgowania:

  1. Pw – Przyjęto do magazynu z produkcji po rzeczywistym technicznym koszcie wytworzenia :

    zszywacze 100 szt. po 20 zł/szt. …

   

  2. Faktura VAT - sprzedano odbiorcy:

  - 50 szt. zszywaczy,

  Realizując 10% marżę zysku przy sprzedaży,

  a) wartość netto …

  b) VAT (22%) …

  c) wartość brutto …

   

  3. Wz wydano sprzedane wyroby odbiorcy po rzeczywistym TKW ………………………

  4. Zw – zwrócono wadliwe wyroby -20 zł

  5. Fa VAT za zakupione opakowania

  a) wartość netto 200 zł

  b) podatek VAT 22%

  c) wartość brutto ………….

  6. Pz - przyjęto zakupione opakowania …………….

  7. Rw – wydano opakowania do zużycia – 30 zł

   

   

 • Rząd 1

  Zad. 1 Sp. na wybranych kontach wynoszą: Rachunek bieżący 100 000, Kasa 50 000, Środki trwałe 60 000, Materiały 20 000, Produkty gotowe 30 000, Kredyty bankowe 35 000, Kapitał zakładowy 225 000.

  Konta księgi głównej:

  010 Środki trwałe

  051Umorzenie środków trwałych

  100 Kasa

  131 Rachunek bieżący

  137 Kredyty bankowe

  200 Rozrachunki z odbiorcami

  210 Rozrachunki z dostawcami

  221 Rozrachunki z budżetami (US)

  224 Rozrachunki z ZUS

  225 Rozrachunki z tytułu podatku VAT

  231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

  234 Inne rozrachunki z pracownikami

  301 Rozliczenie zakupu

  311 Materiały

  401 Zużycie materiałów i energii

  402 Amortyzacja

  403 Usługi obce

  404 Wynagrodzenia

  405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

  490 Rozliczenie kosztów

  500 Koszty działalności podstawowej

  601 Produkty gotowe

  701 Sprzedaż produktów

  702 Koszt sprzedanych produktów

  750 Przychody finansowe

  801 Kapitał zakładowy

  Lp.

  Dowód księgowy

  Treść operacji

  Kwota w zł

  Wn

  Ma

  1

  WB 1

  Spłata części kredytu bankowego z rachunku bankowego

  3 000

  2

  KW 1

  Pracownik P. Poznański pobrał zaliczkę na zakup materiałów

  4 500

  3

  Pz 1

  Przekazanie przez pracownika zakupionych materiałów do magazynu

  3 200

  4

  Fa VAT 8/10

  Faktura od dostawcy za materiały kupione przez pracownika P. Poznańskiego

  1. Netto

  2. VAT

  3. Brutto

  3 200

  704

  3 904

  5

  KP 1

  Rozliczenie zaliczki przez P. Poznańskiego – zwrot pozostałej części zaliczki do kasy

  596

  6

  Lista płac 1

  Lista płac za styczeń

  1. Naliczono wynagrodzenie brutto

  2. Pobrano zaliczkę na podatek dochodowy

  3. Ubezpieczenia społeczne obciążające pracownika

  4. Ubezpieczenie zdrowotne

  a)15 000

  b)1060

  c)2056

  d)1165

  7

  PK 2

  1. Naliczono ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę

  2. Naliczono ubezpieczenia na FP i FGŚP

  a)2409

  b)390

  8

  WB 2

  Przelew wynagrodzeń na konta pracowników

  10 719

  9

  Fa VAT 8/10

  Otrzymanie faktury za konsultację prawną, zapłata w późniejszym terminie

  1. Netto

  2. VAT

  3. Brutto

  a)700

  b)154

  c)854

  10

  Fa VAT 1/2010

  Sprzedano produkty nabywcy, zapłata nastąpi później

  1. Netto

  2. VAT

  3. Brutto

  34 000

  7480

  41 480

  11

  Wz 1

  Wydanie sprzedanych produktów z magazynu

  25 500

  12

  WB 4

  Bank naliczył odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

  200

  Zad. 2
  Płatnik VAT-u kupił towar za 2500 zł brutto, w tym VAT 22%. Stosuje marże 20 % ceny zakupu. Ustalić kwotę zobowiązania z tytułu VAT-u.

  Zad.3

  Wymień składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia płacone przez pracodawcę.

  Zad.4

  Określ, kto może być płatnikiem podatku VAT.

 • RZĄD II

   

  1. Salda wybranych kont w spółce z o. o. na 01. 09. 2001r.

  wynoszą: Kasa 2000zł, Rachunek bieżący 10000zł,

   Materiały 3200zł, Wyroby gotowe 5000zł,

   Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Ct) 4000zł,

  Należności od odbiorców 1200zł, Zobowiązania wobec

   dostawców 1400zł.

   

  Zaksięgować poniższe operacje gospodarcze:

   

  1. Rachunek za znaczki pocztowe opłacony gotówką

  z kasy – 20zł.

  2. KP – odbiorca opłacił gotówką rachunek za sprzedane

  wyroby, wartość w cenie sprzedaży – 1200zł.

  3. Wniosek o zaliczkę – wypłata zaliczki na delegację– 350zł.

  4. Rozliczenie zaliczki:

  a) rachunek za noclegi – 260zł.

    b) zwrot do kasy nie wykorzystanej zaliczki – 90zł.

  5. KP – podjęto gotówkę z banku na wypłatę

  wynagrodzeń - 2000zł.

  6. Na podstawie listy płac wypłacono

    wynagrodzenia – 2000zł.

   

   

  2. Scharakteryzuj obrót gotówkowy.

   

  3. Wymień rodzaje środków pieniężnych.

   

   

 • RZĄD I

   

  Salda wybranych kont w spółce z o. o. na 01. 09. 2009r. wynoszą:

  Kasa 1000zł, Rachunek bieżący 12000zł,

                 Materiały 4000zł, Wyroby gotowe 6000zł,

                 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Ct) 3000zł,

  Rozrachunki z odbiorcami 1600zł, Rozrachunki z dostawcami 1200zł.

   

  Zaksięgować poniższe operacje gospodarcze:

   

  1. KP – podjęto gotówkę z banku na wypłatę wynagrodzeń - 3000zł.

  2. LP - Na podstawie listy płac wypłacono wynagrodzenia – 3000zł.

  3. Rachunek za materiały biurowe opłacony gotówką z kasy – 600zł.

  4. Wniosek o zaliczkę – wypłata zaliczki na zakup materiałów – 300zł.

  5. Rozliczenie zaliczki:

  a) rachunek za materiały przekazane bezpośrednio do zużycia – 260zł.

  b) zwrot do kasy nie wykorzystanej zaliczki – 40zł.

  6. KP – wpływ należności od odbiorców – 200 zł.

  7. KP – wpłata do kasy utargów z tytułu sprzedaży – 500 zł

  8. WB – odsetki dopisane przez bank od własnych lokat – 30 zł.

  9. WB – wpływ środków pieniężnych z tytułu otrzymanego kredytu – 3000 zł

  10. WB – bank pobrał odsetki i prowizje od otrzymanego kredytu - 40 zł.

   

  2. Scharakteryzuj krótkoterminowe aktywa finansowe.

   

  3. Wymień i omów formy rozliczeń gotówkowych.

   

   

 • RZĄD II

   

  Salda wybranych kont w spółce z o. o. na 01. 09. 2009r. wynoszą:

  Kasa 1000zł, Rachunek bieżący 16000zł,

                 Materiały 3000zł, Wyroby gotowe 2000zł,

             Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Ct) 2000zł,

  Rozrachunki z odbiorcami 1600zł, Rozrachunki z dostawcami 1200zł.

   

  Zaksięgować poniższe operacje gospodarcze:

   

  1. KP – wpływ należności od odbiorców – 600 zł.

  2. WB – odsetki dopisane przez bank od własnych lokat – 50 zł.

  3. WB – wpływ środków pieniężnych z tytułu otrzymanego kredytu – 2000 zł

  4. WB – bank pobrał odsetki i prowizje od otrzymanego kredytu - 40 zł.

  5. Rachunek za znaczki pocztowe opłacony gotówką z kasy – 20zł.

  6. Wniosek o zaliczkę – wypłata zaliczki na delegację– 500zł.

  7. Rozliczenie zaliczki:

  a) rachunek za noclegi – 380zł.

    b) zwrot do kasy nie wykorzystanej zaliczki – 120zł.

  8. KP – podjęto gotówkę z banku na wypłatę wynagrodzeń - 2000zł.

  9. KP – wpłata do kasy utargów z tytułu sprzedaży – 500 zł

  10. Na podstawie listy płac wypłacono wynagrodzenia – 2000zł.

   

   

   

  2. Scharakteryzuj Inne środki pieniężne

   

  3. Wymień i omów formy rozliczeń bezgotówkowych.

   

   

 • RZĄD II

   

  ZAD 1.

  Salda wybranych kont w spółce zo.o. na 01.02.2001r. wynoszą:

  Kasa – 400,- Rach. Bieżący – 1600,-

  Rozr.ztyt.wynagrodzeń (ct) – 1200,- Wyroby gotowe – 500,-

   

  1. Kp – podjęto gotówkę w banku na podstawie czeku

    gotówkowego na wypłatę wynagrodzeń – 1200,-

  2. na podstawie listy płac wypłacono wynagrodzenia .

  3. Odbiorca opłacił rachunek za sprzedane wyroby,

  brak wyciągu bankowego – 800,-

  4. Wydano sprzedane wyroby z magazynu po koszcie

   wytworzenia – 500,-

  5. Otrzymano wyciąg bankowy potwierdzający wpływ

    na rach. bieżący należności (dot. op.3) – 800,-

   

  ZAD 2.

  W styczniu w S.A. „Minus” na wybranych kontach wystąpiły

   następujące salda: Kasa – 6000,-

  1. Przyjęto zakupione za gotówkę akcje o terminie wykupu

    do 1 roku wg. cen zakupu – 3000,-

  2. Otrzymano przelewem należną dywidendę z tytułu

    posiadanych akcji - 400,-

  3. Sprzedano za gotówkę akcje obce przeznaczone do obrotu :

  a) cena nabycia akcji – 3000,-

  b) cena sprzedaży akcji – 3500,-

   

   

 • Praca klasowa: „Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe”.

  Rząd I

   

  1. Wymień dokumenty związane z obrotem gotówkowym.

  2. Wymień elementy weksla trasowanego.

  3. Przedstawiono w banku weksel do dyskonta na kwotę 160 zł, płatny po 30 dniach, oprocentowanie 8%, oblicz dyskonto.

   

  Zadanie

  Salda wybranych kont są następujące:

  Kasa                                          1000

  Rachunek bieżący              8000

  Rozrachunki z dostawcami              1200

  Rozrachunki z odbiorcami              1500

  Inne środki pieniężne                            800

  Krótkoterminowe aktywa finansowe                            70

   

  Operacje do zaksięgowania;

  1. Wpłacono dzienny utarg z kasy do banku                                                                                    1400

  2. Zgodnie z wyciągiem bankowym :

  a.) zrealizowano czeki obce                                                                                                                500

  b.) wpłynęły należności od odbiorców                                                                                    400

  c.)bank naliczył odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym              50

   

  3. Uzyskano kredyt na budowę hali maszyn, (środki wpłynęły na konto)                            20000

   

  4. Bank naliczył odsetki od zaciągniętego kredytu , (w trakcie trwania budowy)              200

   

  5. Otrzymano fakturę za remont dachu                                                                                    1300

   

  6. Przyjęto od kontrahenta „R” weksel na pokrycie należności

  a.) kwota należności                                                                                                                              110

  b.) odsetki dyskontowe                                                                                                                10

   

  7. Wykup weksla obcego przez firmę „R” w terminie płatności (Wb)                            120

   

  8. Sprzedano obligacje o terminie wykupu do 1 roku              

  a.) cena nabycia                                                                                                                              70

  b.) cena sprzedaży                                                                                                                              90

   

  9. (Wb.) dokonano przelewu z rachunku na rachunek biura maklerskiego w celu nabycia obligacji krótkoterminowych                                                                                                                4200

   

  10a.) Zakupiono na giełdzie i otrzymano 1000 akcji „O” po 4 zł                                           ……

  b.)– z prowizją maklerską                                                                                                                 200 zł              

   

  11. Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 6000 zł

  a.) przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy                                                        5900              

  b.) odsetki od otrzymanej pożyczki                                                                                                  100

  Praca klasowa: „Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe”.

  Rząd II

  1. Wymień elementy weksla własnego.

  2. Czym różni się remitent od nabywcy krótkoterminowych papierów wartościowych?

  3. Oblicz sumę wekslową, jeżeli zobowiązanie wynosi 150 zł, weksel będzie płatny po 90 dniach, a stopa procentowa wynosi 10%.

   

  Zadanie

  Salda wybranych kont są następujące:

  Kasa                            6000

  Rachunek bieżący                            15000

  Rozrachunki z dostawcami                            1200

  Rozrachunki z odbiorcami                            2500

  Inne środki pieniężne                                          3000

  Rozrachunki publiczno-prawne              260 (Ma)

   

  Operacje do zaksięgowania:

  1. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na podróż służbową                                                        500

   

  2. Uzyskano kredyt krótkoterminowy,

  a.) środki wpłynęły na rachunek bieżący                                                                                    3000

  b.) bank naliczył odsetki od kredytu                                                                                                  100

   

  3. Otrzymano fakturę za zakupione materiały                                                                      1500

   

  4. Zapłacono za materiały czekiem rozrachunkowym                                                        1500

   

  5. Zgodnie z wyciągiem bankowym:

  a.) spłacono zobowiązania wobec budżetu                                                                                    160

  b.) przekazano należne składki ZUS                                                                                                  100

  c.) zrealizowano czeki obce                                                                                                                180

  d. ) odbiorcy przekazali należności za sprzedane produkty                                                        2500

   

  6. Wystawiono i przekazano kontrahentom weksle własne na pokrycie zobowiązań              

  a.) suma weksla (wartość nominalna weksla)                                                                      1600

  b.) kwota zobowiązania                                                                                                                1500

  c.) naliczone dyskonto                                                                                                                100

   

  7. Wykup weksla własnego w terminie jego płatności (Wb.)                                          1600

   

  8. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono niedobór gotówki w kasie                            1000

   

  9. Rozliczono niedobór gotówki w kasie całością obciążono pracownika                            ……

   

  10. (Wb.) dokonano przelewu z rachunku na rachunek biura maklerskiego w celu nabycia akcji                                                                                                                                                          3000

   

  11a.) Zakupiono i otrzymano 300 akcji „P” po 9 zł                                                                       ……

  b.)– z prowizją maklerską                                                                                                                 200 zł

   

 • Zadanie

   

  Salda wybranych kont są następujące:

   Kasa                                 1000

   Rachunek bieżący           8000

   Rozrachunki z dostawcami           1200

   Rozrachunki z odbiorcami           1500

   Inne środki pieniężne                      800

   Krótkoterminowe aktywa finansowe                      70

   

  Operacje do zaksięgowania;

  1. Wpłacono dzienny utarg z kasy do banku                                                                  1400

  2. Zgodnie z wyciągiem bankowym :

  a.) zrealizowano czeki obce                                                                                        500

  b.) wpłynęły należności od odbiorców                                                                  400

  c.)bank naliczył odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym           50

   

  3. Uzyskano kredyt na budowę hali maszyn, (środki wpłynęły na konto)                      20000

   

  4. Bank naliczył odsetki od zaciągniętego kredytu , (w trakcie trwania budowy)           200

   

  5. Otrzymano fakturę za remont dachu                                                                  1300

   

  6. Przyjęto od kontrahenta „X” weksel na pokrycie należności

  a.) kwota należności                                                                                                   110

  b.) odsetki dyskontowe                                                                                        10

   

  7. Wykup weksla obcego przez firmę „R” w terminie płatności (Wb)                      120

   

  8. Sprzedano obligacje o terminie wykupu do 1 roku           

  a.) cena nabycia                                                                                                   70

  b.) cena sprzedaży                                                                                                   90

   

  9. (Wb.) dokonano przelewu z rachunku na rachunek biura maklerskiego w celu nabycia obligacji krótkoterminowych                                                                                        4200

   

  10a.) Zakupiono na giełdzie i otrzymano 1000 akcji „O” po 4 zł                                  ……

  b.)– z prowizją maklerską                                                                                         200 zł           

   

  11. Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 6000 zł

  a.) przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy                                            5900           

  b.) odsetki od otrzymanej pożyczki                                                                             100

   

   

   

 • Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z zakresu inwentaryzacji

  1. Inwentaryzacja to: (1pkt) 
  a) ogół czynności mających na celu wykrycie niedoborów i nadwyżek rzeczowych składników majątkowych dla rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych,
  b) ogół czynności mających na celu wykrycie przyczyn powstawania niedoborów i nadwyżek w składnikach majątkowych oraz rozliczenie osób za nie odpowiedzialnych,
  c) to ogół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony dzień dla porównania go ze stanem księgowym,
  d) to ogół czynności podjętych dla przeprowadzenia spisu z natury.

  2. Rodzaj przeprowadzonej inwentaryzacji zależy od: (1 pkt) 
  a) rodzaju jednostki gospodarczej, 
  b) kierownika jednostki gospodarczej,
  c) rodzaju aktywów i pasywów, 
  d) komisji inwentaryzacyjnej.

  3. Inwentaryzacja: (2 pkt) 
  a) musi obejmować wszystkie składniki jednostki gospodarczej,
  b) może obejmować wybrane grupy składników jednostki gospodarczej.
  Uzasadnij odpowiedź:............................................................................................................

  4. Zaznacz kiedy nie musi się przeprowadzać inwentaryzacji: (1 pkt) 
  a) na dzień zakończenia działalności gospodarczej, 
  b) po urlopie pracownika,
  c) przy podziale jednostki gospodarczej, 
  d) przy zmianie osób mater odpowiedz.

  5. Organizacją inwentaryzacji w jednostkach gospodarczych zajmują się: (1 pkt) 
  a) zespoły spisowe
  b) kierownik jednostki gospodarczej,
  c) osoby materialnie odpowiedzialne
  d) żadna z wymienionych.

  6. Inwentaryzację przeprowadza: (1 pkt) 
  a) osoba materialnie odpowiedzialna
  b) komisja inwentaryzacyjna,
  c) kierownik jednostki gospodarczej
  d) żadna z wymienionych.

  7. Inwentaryzację śr. trwałych objętych inwestycją rozpoczętą przeprowadza się: (1 pkt) 
  a) co 4 lata
  b) nie rzadziej niż raz na 4 lata
  c) co roku
  d) wg decyzji kierownika jednostki.

  8. Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia salda dotyczy: (1 pkt) 
  a) środków trwałych
  b) kapitałów własnych, 
  c) należności,
  d) inwestycji rozpoczętych,

  9. Wybierz właściwy rodzaj inwentaryzacji dla towarów znajdujących się jed. handlowej: (1 pkt) 
  a) inwentaryzacja w drodze potwierdzenia salda,
  b) spis z natury, 
  c) inwentaryzacja w drodze weryfikacji dokumentów.

  10. Przedstaw jakie warunki muszą być spełnione dla dokonania kompensaty: (3 pkt)
  a)..................................... ............
  b).................................................. c).................................................

  d) .................................................

  11. Jaką zasadę należy zastosować dokonując kompensaty: (1 pkt) 
  a) mniejsza ilość - niższa cena,
  b) mniejsza ilość - wyższa cena, 
  c) większa ilość - niższa cena
  d) większa ilość - większa cena.

  12. Niedobory niezawinione są dla jednostki gospodarczej: (1 pkt) 
  a) kosztem,, 
  b) przychodem, 
  c) ubytkiem naturalnym
  d) roszczeniem spornym.

  13. Norma to: (1 pkt) 
  a) często powtarzający się niedobór,, 
  b) dopuszczalna wielkość ubytku natura.l., 
  c) niedobór naturalny
  d) wysokość odszkodowania za powstałe niedobory.

  14. Która z wielkości wpływa na "Pozostałe koszty operacyjne": (1 pkt) 
  a) niedobór mieszczący się w granicach norm,
  b) nieznaczne niedobory spowodowane przyczynami losowymi.
  c) niedobory przekraczające określone limity

  15. Konto "Rozliczenie niedoborów szkód i nadwyżek" służy do ujmowania: (1 pkt) 
  a) różnic inwentar. przy odbiorze zakupionych towarów,
  b) różnic w składnikach przekazanym innym jednostkom, 
  c) różnic niezawinionych
  d) różnic ujawnionych w czasie inwentaryzacji.

  16. Pracownik złożył na piśmie oświadczenie o pokryciu niedoboru zawinionego. Dokonaj zapisu na kontach: (3 pkt) 

  17. Przedstaw sposób księgowania kompensaty: (3 pkt) 

  18. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ujawniono nadwyżk towarów A w cenie ewidencyjnej 20 000zł. Wiedząc,że jednostka stosuje 20% marżę handlową dokonaj korekty nadwyżki o odchylenia.
  (4 pkt) 

  19. Po inwentaryzacji w jednostce gospodarczej ujawniono niedobór towarów B - 10 500zł.. Komisja inwentaryzacyjna uznała niedobór za zawiniony. Kierownik jednostki podjął decyzję o obciążeniu osoby materialnie odpowiedzialnej w wysokości ceny detalicznej, doksięgowano 600zł. Osoba mater. Odpow. Uznała roszczenie i wyraziła zgodę na pokrycie wartości niedoboru. Kasa przyjęła 11 100zł tytułem uregulowania niedoboru. Przedstaw niezbędne księgowania. (6 pkt) 
  20. W jednostce gospodarczej w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ujawniono:
  niedobór towarów C - 4 000 zł; nadwyżkę towarów D - 2 600 zł. Dokonaj kompensatynadwyżki z niedoborem. Pozostała cześć niedoboru uznano że mieści się w granicach dopuszczalnych norm. Przedstaw księgowe ujęcie tego rozliczenia. (5 pkt)
   


Skip aktualności

Aktualności

Picture of Administrator Serwisu
Doradztwo pedagogiczne
by Administrator Serwisu - Wednesday, 12 March 2014, 4:24 PM
 

Zajęcia prowadzone w ramach grupowego doradztwa pedagogicznego prowadzone są dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.

W ramach zajęć uczniowie nabywają takich umiejętności jak:

-odważne wyrażanie swoich myśli, swojego zdania

- nabywanie pewności siebie poprzez poznanie swoich mocnych stron

- odkrywanie zdolności , możliwości, umiejętności i zalet

- budowanie pozytywnych relacji z drugim człowiekiem- skuteczne metody komunikacji ..międzyludzkiej

- rozwiązywanie trudnych konfliktowych sytuacji

- budowanie poczucia własnej wartości

- uczenie się technik skutecznego zapamiętywania

- poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem niepowodzeniami i trudnościami

- ćwiczenia technik koncentracji

- radzenie sobie z lękiem

- uczenie się rozpoznawania uczuć złości, agresji

- dokonywanie właściwych wyborów, odkrywanie sposobów rozwiązywania problemów.

 

Zajęcia prowadzone są w formie pracy z całym zespołem, pracy w grupach i pracy indywidualnej.

 

 

  Igras Beata

 
Picture of Administrator Serwisu
Sprawozdanie z zajęć WPRUZ z zakresu informatyki
by Administrator Serwisu - Wednesday, 12 March 2014, 4:24 PM
 

Uczniowie poznają kompletny schemat pisania projektu na egzamin zawodowy. Podczas rozwiązywania problemów z projektu poznają alternatywne metody tworzenia kont użytkowników, zabezpieczenia plików i katalogów na poziomie uprawnień oraz przypisanych praw w tym dziedziczonych i nie dziedziczonych. Ponadto uczą się konfigurować klienta poczty elektronicznej i go zabezpieczać oraz stosować zabezpieczenia antywirusowe i antyspywerowe. Poznają podstawy zaawansowanego zarządzania użytkownikami i

systemem plików NTFS. Ćwiczą pisanie projektów realizacji prac na próbnych egzaminach zawodowych.

 

 

 

 

 
Picture of Administrator Serwisu
Sprawozdanie z zajęć WPRUZ z zakresu programu AutoCAD
by Administrator Serwisu - Wednesday, 12 March 2014, 4:19 PM
 

Warsztaty Praktycznych, Rynkowych Umiejętności Zawodowych z zakresu stosowania programu AutoCAD (WPRUZ ICT AutoCAD) w ZSZ Goleniów realizowane są z uczniami klas III i IV o specjalizacji technik informatyk. Uczniowie klasy IV TI oraz III TI uczęszczają na zajęcia w terminach weekendowych. Podczas zajęć realizowane są treści dotyczące umiejętności obsługi programu AutoCAD i efektywnego poruszania się w tym środowisku graficznym jak również wykonywanie zaawansowanych czynności jak modelowanie, obróbka i projektowanie modeli 3D. Obecnie uczniowie poznają podstawy takie jak kreskowanie, łuki, rzuty, przekroje, wizualizacje, rysowanie przestrzenne i precyzyjne, które pozwolą im tworzyć obiekty w technologii 3D. Uczniowie poznają podstawy użytkowania programu AutoCad i w zależności od zrealizowanych ilości godzin każda z grup jest na innym poziomie edukacyjnym. Zajęcia przeprowadzane są w formie wykładów oraz ćwiczeń, które wykonywane są podczas zajęć z pomocą nauczyciela. Przygotowywane ćwiczenia zawierają instrukcje, która krok po kroku określa jak wykonać dany projekt. Zajęcia rozwijają wśród uczniów umiejętność rysowania i projektowania przestrzennego oraz interpretowania obiektów w środowisku graficznym. Jest to bardzo ciekawa forma pozwalająca rozbudować zainteresowania informatyczne oraz zachęcić do podwyższenia swoich zdolności i kwalifikacji zawodowych.

 

 

 

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            Today Saturday, 1 October 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip Main menuSkip Navigation

Navigation